Geboortezorg Consortium Midden Nederland

Regionale consortia

Bij de zorg rond zwangerschap en geboorte spelen verschillende professionals in de nulde, eerste, tweede en derde lijn een rol. Samenwerking van deze professionals, zowel landelijk als regionaal is belangrijk voor het optimaliseren van deze zorg. Vanuit dit programma zijn regionale, multidisciplinaire consortia gestart. Met deze kennisinfrastructuur beoogt ZonMw dat zorgverleners gaan samenwerken aan zorg en onderzoek in de regio. Het doel is via samenwerking tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn ziekte en sterfte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland verder terug te brengen.

De 10 regionale consortia van het programma zijn:


Regionaal consortium  Noord Nederland (ZeGNN)
Netwerk geboortezorg Noordwest Nederland (regionaal consortium AMC)
Netwerk geboortezorg Noordwest Nederland (regionaal consortium VUmc)
Regionaal consortium Overijssel
Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)
Regionaal consortium Noordelijk Zuid-Holland
Regionaal consortium Zuidwest Nederland
Regionaal consortium Oost Nederland
Regionaal consortium Brabant
Regionaal consortium Limburg

Het Netwerk Geboortezorg Rivierenland is aangesloten bij het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)

De missie van het GCMN leest u hieronder, voor meer informatie klikt u op deze link.

De missie van het GCMN is om de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap na te streven door optimale multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. De hoogste kwaliteit van zorg voor, tijdens en na de bevalling kan alleen geboden worden door goede samenwerking dwars door de schotten heen en in samenspraak met de aanstaande ouders.

Binnen het programma “zwangerschap en geboorte” is in 2013 voor de duur van 4 jaar een subsidie verleend om een regionaal consortium voor Geboortezorg op te zetten. Een breed consortium, waarin alle disciplines van de 0e tot en met de 3e lijn vertegenwoordigd zijn. Dit met als einddoel betere perinatale uitkomsten door een optimale samenwerking in de regio. Uitgangsperspectief is daarbij de levensloop vanaf de preconceptie tot en met het jonge ouderschap. Het consortium  richt zich daarom ook op preventie en werken aan gezondheid op de langere termijn voor zowel de moeder als het kind. Bijzondere aandacht is er voor risicogroepen. De 10 VSV’s , de huisartsen, GGD en JGZ zijn belangrijke samenwerkingspartners in het realiseren van dit doel.

De samenwerkingspartners van het GCMN verlenen zorg rondom de (aanstaande) ouders en hun kind op onderling gelijkwaardig niveau, ze respecteren elkaar en elkaars vakspecifieke deskundigheid. Alleen op basis van onderling vertrouwen zal integrale geboortezorg gerealiseerd kunnen worden. Daarom is werken aan gerechtvaardigd vertrouwen in elkaar een conditio sine qua non om deze missie te doen slagen.

Omdat professionals elkaar het eerst en het gemakkelijkst vinden rond de inhoud van de zorg zal het GCMN een (digitaal) kennisinfrastructuur realiseren die het mogelijk maakt om elkaar te vinden, samen onderzoek te doen en van elkaar te leren.

Uitwerking Missie

  1. Voortdurende en structurele innovatie en evaluatie van onze gezamenlijke zorg tot een integrale geboortezorg waarbij het perspectief van de cliënt alsmede een optimale uitkomst de uitgangspunten vormen en een continue kwaliteitscyclus volgens het PDCA-(Plan-Do-Check-Act) principe gehanteerd wordt.
  2. Het concreet bijdragen in de samenwerking aan kwaliteit in de regio ( kwaliteitsregio) namelijk het optimaliseren van de kwaliteitscyclus. Het implementeren van nieuwe kennis (richtlijnen en regioprotocollen), het monitoren van uitkomsten, het verrichten van studies, het doen van gezamenlijk onderzoek en het monitoren van kwaliteitsindicatoren (praktijkvariatie).
  3. Het tot stand brengen van een kennisinfrastructuur, waarbij de expertise van de verschillende zorgprofessionals en instellingen tenminste naadloos op elkaar aansluit en ieders deskundigheid maximaal wordt benut en gewaardeerd. Tevens wordt kennis gegenereerd en gedeeld op het gebied van samenwerking en diversiteit in de zorg teneinde de kwaliteit van de zorg (preventie en curatie) en de keuzemogelijkheden voor moeder en kind te optimaliseren.
  4. Het tot stand brengen van een optimale ketenaanpak  waarbij iedere zorgverlener / samenwerkingspartner zijn plaats heeft en kent (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).

Het GCMN heeft werkgroepen ingesteld rondom de thema's:

1. Sociale kaart: Het realiseren van een overzicht van alle instanties en zorgverleners die zich in de regio van het GCMN met geboortezorg bezighouden en hun specifieke doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede van andere organisaties buiten de directe zorgketen waar regelmatig naar verwezen wordt.

2. Kwetsbare zwangere: De werkgroep heeft als doelstelling in de regio  de kwaliteit van zorg voor de zwangere vrouw en kraamvrouw met een psychiatrische aandoening en/of  ernstig psychosociale problematiek en haar (ongeboren) kind te.

3. Cliëntenpopulatie en kenmerken: Het beschrijven van de kenmerken van de cliëntpopulatie binnen de regio en de identificatie van specifieke problemen t.a.v. zorg rondom zwangerschap en geboorte. De populatie in de regio kenmerkt zich door een grote diversiteit (cultuurspecifieke en sociaaleconomische verschillen, maatschappelijke problematiek) waar het zorgaanbod op moet aansluiten en anticiperen om zorg op maat te kunnen leveren.

4. Registratie en protocollen: a. Het ontwikkelen van een plan om een dekkende registratie te realiseren van (de uitkomsten van) alle zwangerschappen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwe PRN dataset. b. Het op elkaar afstemmen van protocollen en procedures in de ketenzorg om - b.v. bij kruisverwijzingen door de keten – onverdedigbare verschillen in de (kwaliteit) van en de verwachtingen over de zorg te verkleinen  op alle raakvlakken van de 0e/1e /2e/3e lijn.

5. Clientparticipatie:organiseren van clientparticipatie in de  Geboortezorg

6. Communicatie: Realiseren van een infrastructuur die de onderlinge communicatie tussen zorgverleners en instellingen in GCMN-verband ondersteunt. Communicatiemiddelen voor de onderlinge communicatie zijn ondermeer Nieuwsbrief, twitter, website, invitationals.